משקיעים מוסדיים

ביצוע הוראות למשקיעים מוסדיים עבור גופים מוסדיים

TradeStation מציעה למשקיעים מוסדיים בגופים המוסדיים היקף מאוד רחב של אפשרויות לביצוע הוראות בצורה אלקטרונית המקיפים סוגי נכסים  רבים.

הגופים המוסדיים השונים הקיימים והשפעתם על שוק ההון

נתח גדול מהפעילות בשוק ההון נעשה באמצעות מתווכים פיננסים. לחלקם אין הציבור מעניק סמכויות החלטה אלא הוא מעביר אליהם הוראות מפורשות לביצוע. כאלה הם, למשל, הברוקרים השונים, כדוגמת טריידסטיישן, או הבנקים המסחריים המקבלים מלקוחותיהם הוראות קניה ומכירה של ניירות ערך. לחלק ממוסדות התיווך הפיננסי, כדוגמת המשקיעים המוסדיים, מאציל הציבור החלטות השקעה, בעיקר כאלה הקשורים בניהול השקעות בניירות ערך. הגופים המוסדיים כוללים את קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי חיים, קרנות הנאמנות וקרנות הגידור.

גופים מוסדיים ומשקיעים מוסדיים– הסבר קצר על כל אחד מהם

קרנות הפנסיה

קרנות הפנסיה כיום, הינם גופים מוסדיים, המעניקים פנסיה בשיעור משתנה מהשכר לכל שנת גיל, ללא תקרת צבירה, כאשר שיעור הפנסיה גבוה יותר לכל שנת צבירה בגיל צעיר ונמוך יותר ככל שגיל העובד גבוה יותר. מטרתה של מערכת פנסיונית היא לשמש מקור הכנסה למי שמאבד את הכנסתו השוטפת. אבדן הכנסה יכול לנבוע ממספר סיבות:

  1. גיל: הפסקת עבודה בגיל הזקנה.
  2. אבדן כושר עבודה: כתוצאה מתאונה, נכות, מחלה וכן הלאה.
  3. פטירה: הרלוונטיות במקרה זההיא כאשר ישנם שארים נתמכים הנותרים ללא מקור פרנסה.
  4. אבטלה: במקרה בו מופסקת העבודה במקום אחד ולא נמצאה עדיין עבודה במקום אחר.

קופות הגמל

קופות הגמל, הינם גופים מוסדיים המהווים מוסדות תיווך פיננסי לצורך חיסכון ארוך טווח הנהנה מהטבות במיסוי, כאשר להטבת המיסוי שני רבדים. ראשית המפקיד בקופות גמל זכאי לניכוי ההפקדה (עד סכום מרבי שנקבע בתקנות) מההכנסה החייבת במס ובמקרים רבים גם לזיכוי מס בגין חלק מההפקדה. שנית, הכנסת הקופות מריבית פטורה ממס.

ביטוחי מנהלים

ביטוח מנהלים הוא שמה של מסגרת ביטוחית של גוף מוסדי הכוללת מגוון רחב של אפשרויות ביטוח. בעבר, ניתן היה להוציא ביטוח מנהלים למנהלים מהדרג הבכיר. אך כיום ניתן, למעשה, להוציא ביטוח מנהלים לכל עובד שכיר אשר אינו בעל שליטה בחברת מעטים. בפועל, פועלות תוכניות ביטוח מנהלים מאושרות כקופות גמל, דהיינו, אלה הן תוכניות הזוכות להקלות מס שונות בהתאם לחוק.

ביטוח חיים

ביטוח חיים כיום, הוא גוף מוסדי שבו כספי הצבירה אינם מופקדים באוצר אלא מופנים לשוק ההון. אחוז גבוהה מאוד מאגרות החוב הסחירות שהצבירה מושקעת בהן, הן אגרות חוב ממשלתיות. מרכיב אגרות החוב המיועדות נמצא בירידה ואת מקומן תופסים פיקדונות בנקאיים והלוואות.

קרנות נאמנות

קרן נאמנות הינה קרן להשקעה משותפת בניירות ערך. קרן הנאמנות מנוהלת במטרה להפיק במשותף רווחים מניירות ערך שבהם היא משקיעה. בנוסף, מכל עסקה שנעשית בניירות ערך בהתאם לתשקיף הקרן ולהסכם הנאמנות שלה. מבחינתנו כציבור המשקיעים, האטרקטיביות של השקעה בניירות ערך נובעת בעיקר מהיתרון לגודל. יתרון זה, מאפשר פיזור תיק ההשקעה במספר רב של ניירות ערך, בעלות נמוכה יחסית, במטרה להקטין את הסיכון. לנו כמשקיעים בודדים אין, בדרך כלל, את האפשרות להגיע לפיזור כזה של ההשקעה בדרך ישירה. הסיבה לכך, היא העלות הגבוהה בכך שתהיה לנו.

קרן גידור

קרן גידור (Hedge Fund) וקרנות גידור הם, משקיעים מוסדיים, שמטרתם להשיג תשואה על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, כגון אופציות, חוזים, אופציות על חוזים ומכירה בחסר (שורט). מסיבה זאת קרן גידור תוכל למקסם את סיכוייה לרווח גם בשוק תנודתי. זאת בניגוד לקרן נאמנות רגילה המשקיעה בדרך כלל באפיקי השקעה כמו איגרות חוב ומניות.

TRADESTATION מאפשרת גישה לספקי ביצועים המוצגים במערכות שלה וגם לאילו שאינם מוצגים באמצעות הניתוב החכם לשליחת פקודות  או שיטות שליחת הפקודות האלגוריתמיות במסחר אלגוריתמי גם למשקיעים מוסדיים.

משקיעים מוסדיים
דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן