Free Cash Flow (FCF) – תזרים מזומנים חופשי

תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow), או בקיצור FCF, הוא פרמטר חשוב בהבנת הפעילות העסקית של כל חברה הנסחרת בבורסה. בשונה מרווח נקי המייצג את הרווחיות של החברה, תזרים מזומנים חופשי מייצג את כמות הכסף הזמין בפועל, הלא הוא התזרים של החברה.  פרמטר זה מרכזי במספר מודלים של הערכות שווי, ומשקיעים רבים עושים בו שימוש כדי להבין האם חברה מסוימת מתומחרת בחסר או ביתר. 

מה זה Free Cash Flow (FCF) תזרים מזומנים חופשי 

על פי ההגדרה היבשה תזרים מזומנים חופשי מוגדר כסכום המזומנים שנותר בידי החברה לאחר שכיסתה את כל הוצאותיה התפעוליות והשקעותיה ההוניות הנדרשות לשמירה על פעילותה השוטפת ולתמיכה בצמיחתה העתידית. במילים אחרות, זהו הכסף שהחברה מייצרת מפעילותה העסקית ושנותר פנוי לשימושים שונים לאחר שהיא משקיעה בנכסים ובתשתיות הדרושים לפעילותה. שימושים אחרים אלה יכולים לכלול חלוקת דיבידנדים, רכישה עצמית של מניות, הפחתת חוב ועוד.

מה החשיבות של FCF עבור משקיעים ואיך מחשבים אותו

ה-FCF הוא מדד המשקף את היכולת האמיתית של החברה לייצר ערך לבעלי המניות שלה, מעבר לרווח החשבונאי הנקי, אשר ממנו נדרש להפחית את ההוצאות ההוניות הנדרשות לתחזוקה ולצמיחה. משקיעים רבים רואים בתזרים המזומנים החופשי עדות ליכולת של החברה לתרגם רווח חשבונאי למזומנים בפועל. תזרים מזומנים חופשי גבוה מעניק לחברה גמישות פיננסית ויכולת להתמודד עם תקופות משבר ותחרות, ועל כן הוא עשוי לתמוך תזת השקעה בחברה מסוימת. 

הנוסחה הבסיסית לחישוב ה-FCF היא הפחתת ההוצאות ההונית (Capital Expenditure) מהרווח התפעולי התזרימי (Operating Cash Flow). הנתון המחושב אינו מופיע בדרך כלל בדוחות הכספיים של החברות, אולם ניתן לחשבו בקלות באמצעות שליפה של שני הנתונים האמורים וביצוע ההפחתה ביניהם. 

איך להעריך חברה על בסיס פרמטר ה-FCF?

על מנת להעריך את שווי החברה ולקבוע האם מחיר מניה הוא גבוה או נמוך ביחס לשווי ההוגן שלה משקיעים רבים עושים שימוש בפרמטר תזרים המזומנים החופשי. קיימות מספר שיטות לחישוב וחשוב בעת ביצוע הערכות שווי להתבסס על מספר רב של חישובים ופרמטרים ולא על נתון בודד.

אחת השיטות הפשוטות הוא חישוב היחס בין ה-FCF לשווי החברה יכול לספק מדד ליעילותה של החברה והוא מכונה גם תשואת ה-FCF. ככל שתוצאת החלוקה בין השניים גבוהה כך החברה מייצרת יותר מזומנים ביחס לשווי שלה מה שיכול להצביע על שווי נמוך יחסית ותמחור חסר. 

בטווח הקצר-בינוני, שיטה אחרת מבקשת לחזות את השינויים ב-FCF לאחר ביצוע התאמות כמו השקעות הון נדרשות, שינוי ערך מלאי, פחת וכדומה, ולאחר מכן ביצוע היוון לערך הנוכחי והשוואה ביניהם – אם הערך הנוכחי גבוה מהערך העתידי החברה ככל הנראה מתומחרת גבוה. בטווח הארוך ובעיקר במקרים של מיזוגים ורכישות, משקיעים ואנליסטים רבים עושים שימוש במודל ה-DCF. מודל זה מבוסס גם הוא על חיזוי של ה-FCF לאחר ביצוע התאמות והוא כרוך בחישובים נוספים שמטרתם לקבוע את שווי החברה הכולל והשוואתו לשווי הנוכחי בשוק.

שימוש ב-FCF ככלי במסחר עם טריידסטיישן

השימוש ב-FCF בהערכות שווי מאפשר למשקיעים להבין האם חברה מתומחרת ביתר או בחסר ולקבל החלטות בהתאם. חשוב להדגיש כי על מנת להבין את התמונה המלאה רצוי לעשות שימוש במספר מודלים, לבצע הצלבות נתונים שונות ולבצע גם הערכות איכותיות ולא רק כמותיות. 

מערכת המסחר של טריידסטיישן מספקת גישה נוחה לנתונים של החברות הציבוריות, ובאמצעותה ניתן לבצע חישובים וסינונים שונים שיבטיחו לכם את היכולת לבצע את החישובים שדרושים לכם במהלך המסחר ובתהליכי קבלת ההחלטות.

רוצה להתחיל לסחור עם טריידסטיישן? הצטרף אלינו היום והחל לסחור עם פלטפורמת מסחר בשוק ההון הטובה בעולם עם אפליקציית מסחר בשוק ההון מתקדמת ביותר וכלי ניתוח נוספים.

0 – דמי ניהול.
0 – דמי החזקה.
0 – דמי טיפול בדיבידנד.

רק 1 סנט למניה, מינימום $1 לעסקה.

FCF תזרים מזומנים חופשי

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן