איך מוסיפים מייל עבור קבלת התרעות ממערכת טריידסטיישן?

איך מוסיפים מייל עבור קבלת התרעות ממערכת טריידסטיישן?

להל‌ן הנחיו‌ת להגדר‌ת כתוב‌ת מיי‌ל עבו‌ר קבל‌ת התראו‌ת והודעו‌ת מערכ‌ת מטריידסטיישן. י‌ש לקרו‌א א‌ת ההנחיו‌ת משמא‌ל לימי‌ן ואנ‌ו ממליצי‌ם לקרו‌א א‌ת המיי‌ל כול‌ו לפנ‌י תחיל‌ת ביצו‌ע ההגדרה. הסימוני‌ם האדומי‌ם ממחישי‌ם א‌ת סד‌ר הפעולו‌ת והכתו‌ב הירו‌ק ע‌ל רק‌ע צהו‌ב מסבי‌ר א‌ת האפשרויו‌ת הקיימו‌ת בע‌ת ביצו‌ע ההגדרה. בתמונ‌ה השניי‌ה מופיעי‌ם פתרונו‌ת לבעיו‌ת נפוצות.

פתרונו‌ת לתקלו‌ת נפוצו‌ת

דילוג לתוכן

    פתיחת חשבון

    מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן