תנאי שימוש

 1. עצם השימוש באתר אינטרנט זה Eliteplatforms.com (להלן – "האתר"), מעיד על הסכמתך לתנאים השימוש המפורטים בהמשך. לפיכך, קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אל תעשה כל שימוש באתר!
 2. המידע המופיע באתר הוא מידע כללי וראשוני וניתן לרקע בלבד.
 3. המידע באתר איננו בהכרח מדוייק או מלא, אינו בהכרח עדכני, ובעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מחויבים לעדכן אותו בעקבות שינויי חקיקה, תכונות מוצרים, עלויות, תנאי שימוש בפלטפורמות וכלים או כל שינוי אחר.
 4. בין היתר בשל כך, כל המידע הקיים באתר אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה מכל מין וסוג שהוא, ואין להסתמך עליו ללא פניה מוקדמת לבעלי האתר.
 5. השימוש באתר ובמידע שבו ניתן כמות שהוא (As – Is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר השימוש בו ובמידע המצוי בו.
 6. השימוש באתר ובמידע המצוי בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה הבלעדית והמוחלטת.
 7. ידוע לך כי יכול והאתר, המידע והתכנים שבו לא יהיו חסינים מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרעו בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגעו מכל סיבה אחרת.
 8. בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות למהימנות המידע והתכנים שבאתר, דיוקם, ואמינותם, ולא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ו/או באחריות מכל מין וסוג שהוא, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים בגין השימוש באתר ו/או במידע שבו בכל צורה ואופן.

זאת, מבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות ביחס לכל פעולה או הימנעות מפעולה שנעשית על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ובתכנים שבו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.

 1. אתה מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם המידע והתכנים שבאתר /או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר. ידוע לך כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בפרט לאור הוראות סעיף זה, הותר לך השימוש באתר.
 2. מכל מקום, אתה מסכים כי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כזו או אחרת מכל מין וסוג שהוא שיש לך כלפי בעלי האתר, תוכל להעלות אך ורק ככל שהוגשה תביעה בגינה בתוך שנה אחת ממועד היווצרה, אחרת עילתן של אלה תפקע לצמיתות. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר מכל סיבה שהיא.
 3. בעלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתם וללא צורך בהודעה מראש.
 4. כל הזכויות באתר ובתכניו שייכים לבעלי האתר, לרבות: שם האתר, שם המתחם, סימני המסחר, עיצוב, תכנים, קוד המחשב, וכל מידע באתר שאיננו נחלת הכלל.
 5. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע ו/או בגין כל הפרה אחרת מתבקש לפנות מיידית לבעלי האתר בהודעה כתובה ומנומקת, לצורך הסרת ההפרה ו/או הפגיעה ו/או תיקונה באופן מיידי.
 6. עם דרישתם הראשונה של בעלי האתר, אתה תשפה את אותם ו/או את מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג שהוא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, ו/או כתוצאה מכל שימוש שתעשה באתר, וזאת בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.
 7. בכל מקרה בו יידרשו בעלי האתר ו/או מי מטעמם על-ידי רשות מוסמכת, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותם בקשר לשימוש שנעשה באתר, יימסר המידע הנדרש ככל שהוא בידיהם.
 8. על תנאי השימוש באתר זה ועל מערכת היחסים בינך לבין האתר יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש וכיוצא באלה. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר מכל סיבה שהיא.
 9. בעלי האתר יהיו רשאי להשתמש במידע שהתקבל כתוצאה מכל פעילות שלך באתר לצורך מתן שירותים והתאמתם, מידע סטטיסטי וכל מטרה אחרת.
 10. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם הם מיועדים לבני כל המינים ולתאגידים כאחד.
דילוג לתוכן

  פתיחת חשבון

  מאשר קבלת חומר פרסומי ושיווקי מחברת עלית פלטפורמס בעמ ו/או או כל צד ג מטעמן ו/או או הקשור אליהן